Milieu

De gemeente Schoten voert al sinds 1997 samen met het Vlaams Gewest een procedureslag tegen de familie Van Havre, eigenaar van een natuurgebied aan De List. In ruil voor de verkaveling van een groot stuk van haar domein, beloofde de familie in 1979 om de gronden aan de overheid af te staan tegen de symbolische prijs van 1 Belgische Frank (0.02 euro). Maar met de vergunning voor 211 bouwkavels op zak, weigerde ze elke overdracht.

In haar definitieve vonnis van 24 juni 2016 gaf de Rechtbank van Eerste Aanleg de gemeente eindelijk gelijk. Belangrijk document bij het vonnis is het deskundig eindverslag van landmeter Luc Kegels die 7 jaar nodig had om het af te werken. Daarin een volledig opmetingsplan van de gronden die worden afgestaan: in totaal 40ha 15a 40ca. De rechtbank stelde ook een notaris aan om de overdrachtsakte voor te bereiden. De familie Van Havre wordt bevolen om deze overdrachtsakte te ondertekenen. Als ze weigert, wordt een tweede notaris aangesteld om in hun plaats de akte te ondertekenen.

Dirk Gadeyne van Groen volgt al jaren het dossier op. Eerst als gemeenteraadslid, nu voor de Schotense milieuraad: "Recht is geschied!  Het zal niet lang meer duren vooraleer de bordjes ‘verboden toegang’ verdwijnen. Door de beslissing wordt nu de bouw van het Ecoduct aan de Peerdsbosbaan mogelijk.

 

Ligging natuurgebied

Het gebied sluit nauw aan bij het Peerdsbos en vormt zo mee een onderdeel van de belangrijke groene gordel rond de stad. Met het gebied in eigendom heeft de gemeente alle troeven in handen voor natuurbeheer, behoud en recreatie zoals wandelen. Het is mee aan de milieuraad om uit te zoeken hoe.

Het domein wordt doormidden gesneden door de E19. Het noordelijke gedeelte (18 ha) is het meest waardevolle, maakt deel uit van de vallei van de Laarse Beek en omvat tevens de vijver. Een deel van de vallei is als Europees Habitatrichtlijngebied beschermd vanwege de aanwezigheid van de rivierdonderpad, een zeldzame vissoort. Naast een open deel met natuurlijk grasland is er een bosrijk gedeelte met inheemse boomsoorten en een moerasgebied. Ondanks de aanwezigheid van de snelweg is het een rustig gebied met een rijke fauna en flora. Diverse uilen en roofvogels worden er gespot.

Het zuidelijk gedeelte (22 ha) tussen de autosnelweg en de Horstebaan is meer versnipperd.

 

Bonte Hannek

De zaak kent een lange en ingewikkelde voorgeschiedenis. In 1975 werden de Belgische Staat en de gemeente Schoten gedagvaard door de consorten De Lannoy en Van Havre tot betaling van 475 miljoen Bef wegens planschade omdat het ontwerp gewestplan de gronden inkleurde als natuurgebied. Ten einde de kwestie minnelijk te regelen, heeft de familie Van Havre op 22 augustus ’79 een aanbod gedaan in de vorm van een eenzijdige overeenkomst. Deze voorziet onder meer in een afstand van planschadevordering en een afstand van 40 ha natuurgebied in ruil voor een verkavelingsvergunning.

De behandeling van de verkavelingsaanvraag zorgde in 1984 voor heel wat beroering in de Schotense gemeenteraad. Eens ‘De List’ was volgebouwd, weigerde de familie Van Havre de overeenkomst verder uit te voeren.

Na heel wat aandringen, hebben de gemeente Schoten en het Vlaams Gewest uiteindelijk de familie Van Havre in 1998 gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen om uitvoering te bekomen van de overeenkomst van ‘79 inzake de overdracht van het natuurgebied aan de gemeente Schoten tegen de symbolische prijs van 1 Bef.

Ondertussen kreeg het gebied van de gemeente al, na advies van de milieuraad, de naam ‘Bonte Hannek’ mee. Een ‘hannek’ is in het Schotens dialect een bonte ekster. Men vindt het woord terug in een ‘hannekesnest’: een hele troep, een hoop dingen bijeen. Maar de Bonte Hannek was ook de naam van een hoevetje met kleine boerendoening en wat omliggende gronden tussen De List en het Peerdsbos.

Vragen? Contacteer gadeyne@telenet.be 03 658 42 28